Прина Консулт ЕООД

Прина Консулт ЕООД

Природа назаем (ПН) е българска природозащитна организация основана през 1992 г. от хора с различни професии и интереси. Членовете на Природа назаем са обединени от разбирането си, че днешните поколения носят отговорност пред утрешните за застрашената в резултат на човешката дейност природа.

В сдружението членуват 26 члена. Природа назаем е организация, чиито основни органи на управление са: Общо събрание, Управителен съвет с Председател, Изпълнително тяло и Контролен съвет.

Природа назаем не се стреми към голяма членска маса или широка национална структура, а разчита преди всичко на формирането на временни работни екипи, които отговарят за изпълнението на конкретни проекти. Във временните екипи участват партньори от други заинтересовани организации, институции или отделни специалисти. Екипите съществуват до приключването на проектите, за които са били създадени, след което се разпускат или организират наново в зависимост от нови предизвикателства и възможности за дейност. Тази форма на съвместна работа позволява ефективно използване на човешките ресурси при минимални организационни и оперативни разходи. 

ПриНа Консулт ЕООД е търговското поделение на Природа назаем. То извършва търговската дейност на Екологичния Видеоцентър към сдружението (продажба и отдаване под наем на видеокасети, производство на филми и т.н.). Печалбата се използва единствено за дейностите на Природа назаем и не генерира никакви други приходи.

Мисията

и дългосрочните цели на Природа назаем са свързани с:

 •  Повишаване осведомеността на обществото по проблемите на околната среда и човешкото развитие;
 •  Създаване и утвърждаване на нова ценностна система, основаваща се на принципите на устойчивото развитие;
 •  Инвестиране в човешки ресурси чрез кампании, образователни проекти и разпространение на информация;
 •  Приобщаване на българските граждански организации и българското общество към европейските и световни стандарти за съхраняване на околната среда, устойчиво развитие и активно гражданско участие;
 •  Ефективно използване на материални и енергийни ресурси и промяна в моделите на производство и потребление;
 • Активно сътрудничество на местно ниво между граждански организации, бизнес и местни власти.

Експертиза

Сдружението притежава експертни познания в следните области:

 •  Политика и законодателство за околната среда в процеса на присъединяване към EC
 •  Градска околна среда
 •  Глобални проблеми на околната среда: Разрушаване на озоновия слой, киселинни дъждове, парников ефект
 •  Замърсяване на въздуха
 •  Замърсяване на почвите
 •  Управление на отпадъците
 •  Биоразнообразие
 •  Емисии
 •  Качество на водите и управление на отпадъчни води
 •  Транспорт и околна среда
 •  Устойчив туризъм
 •  Екологично образование
 •  Мас медии и околна среда
 •  Екологични филми и видео-материали за околната среда
 •  Устойчиво развитие
 •  Обществено участие

 

Уеб сайтове

Информация за контакт

бул. Ал.Стамболийски 20-В, София 1000
телефон / факс:  (02) 981 6615, 986 4574

Публикации

Повече на адрес http://www.bornat.eu/_bg/501040.htm

courses currently teaching