На училище в мрежата

Интернет платформата Училището.Бг сближава учителите и учениците и дава възможност на създателите си да променят образователната система отвътре

ОТ КАМЕЛИЯ ИВАНОВА, сп. Forbes България

Иновации в образо­ванието - това е идейното ядро, което обединява основните фигури в екипа на сдружение Център за образователни инициативи в лице­то на Цветан Цветански. Петър Цветков и Емил Джасим. Орга­низацията, която те изграждат, има традиции в изпълнението на разнообразни проекти И тази сфе­ра от 1999 г. насам, включително повишаване на информираността за земетресения, учене чрез емо­ции. та чак до инициативи, про­тивопоставящи се на в образованието. Едно от емблематичните начинания, по което! те усилено работят от 4 годе­ни. е функционалната MOODLE платформа, която позволява по- ефективно управление на учебни процес в училищата. Интернет базираната електронна система за управление на учебния процес наречена Училището.Бг към момента се използва от близо 20 български училища.

„Проектът стартира, след като в България бе осъществена една от най-важните образователни реформи до момента, а именно въвеждането на делегираните бюджети“, казва Цветан Цветан-ски. Този ход дава възможност на училищата, които имат директори е мениджърски умения, реално да се погрижат за квалификацията на своите учители. „Делегираните бюджети позволиха на директорите да бъдат по-отговорни в осигуряването на качествено образование“, казва Цветан. Тази мярка и принципът «парите следват ученика" въвеждат конкретното начало в образователната система на България и така средата вече е готова за експеримент като Училището. Бг. „Стартирахме с известни опасения, а се оказа, че инициативата се приема като топъл хляб“, казва Емил Джасим. В продължение на една година всяка събота и неделя учители от цялата страна идват в офиса на Центъра за образователни инициативи, за да се обучават как работи платформата. «Имаше страшно мотивирани учители като например колегите от Рудозем, които тръгваха в 4 ч сутринта, за да бъдат навреме за нашите обучения", казва Цветан Цветански. Този засилен интерес дава основание на сдружението да кандидатства за финансиране към фондация Америка за България. Получават грант, който им позволява да инвестират в сървър и в техническото подсигуряване на платформата. Четири години по-късно над 1200 учители от над 130 училища са обучени как да използват системата.

Платформата Училището.Бг дава възможност на учителите сами да структурират и планират учебния материал за различните класове според собствените си педагогически методи и според изискванията на Министерството на образованието и науката, всеки учител има пълна свобода да качва в своя профил разнообразни учебни материали, да п* -на учениците различни дейности като тестове или курсови работи и други. Според екипа на Центъра за образователни инициативи във времето тази инвестиция па усилия, която всеки учител прави, се възвръща, защото се спестява време и проверка ма заданията и комуникацията с учениците преминава на ново. по-добро ниво. „Най-важното е, че платформата дава възможност на ученици те да развиват креативността си чрез най-различните типове дейности*, казва Емил Джасим. Такъв е примерът със стандартните задания за курсова работа, които обикновено се предават в

края на срока. Учителят оценява само крайния резултат от тях. без да има възможност да наблюдава отделните етапи на изпълнението им. Платформата променя това, като позволява на ученика ежедневно да отбелязва напредъка на своята работа по възложената курсова задача. Той може да се възползва и от разнообразните форми на гемификации. които правят учебното съдържание по-атрактивно и забавно Налични са и различни рейтингови системи на оценяване, които поощряват напредъка на ученика в различните начинания. „Това е възможност педагогиката да достигне модерните тенденции, а именно до идеята за образователно съдържание, създадено от самите обучаеми", казва Емил Джасим. Според него новите технологии превръщат учителя по-скоро в ментор и модератор на учебния процес, отколкото в човек. който държи познанието. Друго преимущество на платформата е, че скъсява дистанцията между учител и ученик. .Това, което липсва на преподавателя в днешно време, е авторитет пред ученика. Но работата му с платформата предефинира неговите правомощия пред учениците и така се печели по-лесно тяхното доверие“. казва Цветан Цветански.

Решението за присъединяване към платформата е индивидуално т всяко училище, като Центърът за образователни инициативи предоставя изграждането на всички акаунти на потребителите, подрежда правилно техните роли а осигурява поддръжката Цялото съдържание на профилите е отговорност на учителите. Бизнес моделът се основава на годишен абонамент, чиято стойност зависи от броя на потребителите. Средно йената възлиза между 1600 в 3000 лв. а след първата година отпада инсталационната таксаот 600 лв. «Таксата е съобразена с издръжката на един ученик в българската образователна система, която възлиза ма 1364 лв. на година. Най-често таксата за едно цяло училище се равнява на из-дръжката на един ученик и половина. казва Емил Джасим.

Според Цветан Цветански перспективата е до 6 година над 50% от българските училища (които към момента са около 2700 на брой) да ползват подобни самостоятелна платформа за управление на учебното съдържание. "Предпочитаме да не са поставяме конкретен таргет от 100 или 200 училища, които да бъдат част от кашата онлайн мрежа. По-важно е какво научаваме, докато вървим 8 тази посока", казва Цветански.

Наблюденията върху образователната системност, които екипът трупа благодарение на срещите с учители от цялата страна, им дава уникален поглед и разбира-не на техните специфични проблеми. „Разкриваме наистина важни детайли, които, след като сне ги идентифицирали. Вече можем да говорим 0 създаване на политики и да мислим за по-мащабни инициативи“, добавя Емил Джасим.